KAJ JE SECAP?

Konvencija županov je razvila koncept trajnostnega energetskega in podnebnega akcijskega načrta. Zasnovan je tako, da poda podroben pregled energetskega stanja in emisij toplogrednih plinov v občini ter opredeli merljive ukrepe za zmanjšanje emisij, opredeli ukrepe za energetsko učinkovitost in sprejme cilje obnovljive energije, hkrati pa obravnava vprašanja energetske revščine. Ponuditi mora tudi izvedljive ukrepe za prilagoditev podnebnim spremembam, s poudarkom na lokalnih tveganjih, kot so poplave ali vročinski valovi.


KOMU JE NAMENJEN?

V Evropi se je pobudi pridružilo že več kot 10.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz 57 držav. Podpisnikom Konvencije županov je skupno, da:

  • se zavzemajo za ublažitev podnebnih sprememb in povečanje energetske učinkovitosti;
  • želijo pomagati pri doseganju ciljev, določenih v energetski strategiji Evropske unije 2020;
  • bi radi ocenili njihovo trenutno energetsko stanje in strukturo porabe energije;
  • iščejo sredstva za izvajanje podnebnih ukrepov, kot so novi projekti obnovljive energije;
  • želijo obnoviti svojo zavezo / posodobiti SEAP.

KAKŠNE SO PREDNOSTI ZA OBČINE?

Lokalni boj proti podnebnim spremembam

V fazi načrtovanja in izvajanja, SECAP pomaga pri ozaveščanju javnosti o podnebnih izrednih razmerah in energetski učinkovitosti. Predstavlja priložnost aktivne komunikacije med občani in lokalnimi upravami, hkrati pa prispeva k doseganju ciljev zmanjšanja toplogrednih plinov z zmanjšanjem porabe energije ter rastjo proizvodnje in uporabe obnovljive energije.

Ukrepajte zdaj in izkoristite!

V letu 2020 je slovenska vlada sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, ki določa prednostne naloge energetske in podnebne politike Slovenije do leta 2030 in se zavezala, da bo do leta 2050 postala ogljično nevtralna. To pomeni, da bodo morale občine vseeno kmalu izdelati lastne akcijske načrte. Zgodnji posvojitelji imajo koristi, ker so s postopkom že seznanjeni in lahko prej privabijo naložbene priložnosti (ki so lahko omejene).

Določite intervencijske točke

Akcijski načrt občini zagotavlja objektiven, statističen in dejanski pregled porabe energije in emisij toplogrednih plinov v različnih sektorjih (komunalni objekti, prebivalstvo, promet itd.). Daje oprijemljivo sliko trenutnega stanja občine na področju energetskega in podnebnega tveganja. SECAP ponuja tudi podrobno oceno potencialov občinske energetske učinkovitosti in rabe obnovljive energije, s čimer služi kot podlaga za prihodnje energetske naložbe in olajša kratkoročne občinske odločitve. Ugotavlja kritične intervencijske točke in oblikuje inovativne rešitve z uporabo najboljših praks.

Lažje dostopanje do nepovratnih sredstev

Pri prijavi na razpise za nepovratna sredstva Evropske unije je pogosto prednost, če ima občina sprejeto energetsko strategijo. Priložnosti za dostop do več neposrednih evropskih skladov, kot so EU City Facility, ELENA, Jessica, programi H2020 Smart City, zahtevajo, da imajo vsi prosilci izdelan in sprejet SECAP. Pričakuje se, da bodo kmalu vsi občinski razpisi na področju energetske učinkovitosti in varstva podnebja zahtevali trajnostno energetsko strategijo.

Zmanjšajte stroške

Z izvajanjem ukrepov za energetsko učinkovitost se zmanjšuje poraba energije v stavbah. Z uporabo obnovljivega vira energije, ki najbolj ustreza razmeram v regiji, se lahko režijski stroški zmanjšajo tako za lokalno upravo kot za prebivalstvo. SECAP omogoča kartiranje različnih možnosti varčevanja z energijo za občinske ustanove, javni promet in podjetja, ki delujejo v občini, s čimer pripravlja in izvaja energetske projekte, ki spodbujajo trajnost in racionalno upravljanje z energijo.

Trajnostna raba energije

Če občina večino svoje porabe energije pokrije iz lokalno dostopnih obnovljivih virov energije, lahko poveča svojo energetsko varnost in postane bolj neodvisna od uvoza energije.

Čistejše, bolj primerne soseske

Večja kot je vloga obnovljivih virov energije v “energetski mešanici”, manj onesnaževal se sprošča v zrak, vključno z majhnimi delci (na primer PM2,5), za katere je znano, da škodijo zdravju ljudi. Povečanje zelenih površin in razširitev kolesarskih poti bo privedlo do prijetnejših življenjskih razmer.

Pridružite se

Občina se s pridružitvijo Konvenciji županov, eni najprestižnejših organizacij za urbani razvoj na svetu, zaveže, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 55%.


KORAKI DO SECAP-a

Začetek pristopnega procesa (pismo o nameri)

Registracija

Kartiranje trenutnega stanja in zbiranje podatkov

Vrednotenje podatkov, priprava osnovnega popisa emisij (BEI)

Oblikovanje akcijskega načrta za 55-odstotno zmanjšanje do leta 2030

Naložite podatke v elektronski sistem Konvencije županov


KAKŠNA JE RAZLIKA MED LEK-om, SEAP-om IN SECAP-om?

Podpisniki nekdanje Konvencije županov, ki poleg energije obravnavajo le blažitev podnebnih sprememb, so se zavezali, da bodo pripravili in izvajali trajnostni energetski akcijski načrt (SEAP) pred letom 2020. Podpisnica nove Konvencije županov o podnebju in energiji se zdaj zavezuje, da bo pripravila in izvedla Trajnostni energetski in podnebni akcijski načrt (SECAP), ki bo obravnaval tako blažitev podnebnih sprememb kot tudi prilagajanje nanje pred letom 2030.

Lokalni energetski koncept (LEK) omogoča: spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja; kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti; oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja; pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.


KDO SMO?

Trajnostno energetsko omrežje srednje in vzhodne Evrope (CEESEN) se je leta 2016 začelo kot spletna platforma kot rezultat projekta PANEL 2050, ki ga je financirala EU. Njegov namen je mobilizirati različne energetske akterje, da širijo SECAP v regiji CEE in zastopajo njihove interese na ravni EU. Kot rezultat projekta CEESEU lahko CEESEN zdaj stopi korak naprej in postane prava organizacija, ki sama po sebi podpira mrežo pri oblikovanju trajnostne prihodnosti svojih skupnosti.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.