MIS ON SECAP?

Säästva energia- ja kliimameetmete tegevuskava (SECAP) on välja töötatud Linnapeade Pakti poolt. Selle eesmärgiks on anda üksikasjalik ülevaade omavalitsuse energeetikast ja kasvuhoonegaaside emissioonide hetkeseisust. SECAP-is defineeritakse mõõdetavad tegevused, et vähendada emissioone, identifitseerida rakendatavaid energiatõhususe meetmeid ja määrata taastuvenergiaga seotud eesmärke – samal ajal tegeletakse ka energiaostuvaesusega seotud probleemidega. Samuti peaks SECAP pakkuma rakendatavaid tegevusi kliimamuutustega kohanemiseks, keskendudes kohalikele probleemidele, nt üleujutused või kuumalained.


KELLELE?

Euroopas on selle algatusega liitunud juba üle 10 000 kohaliku ja regionaalse ametiasutuse 57 riigist. Kõigi omavalitsuste puhul on ühine:

  • soov ja pühendumus tegeleda kliimamuutustega ja suurendada energiatõhusust;
  • tahe saavutada eesmärke, mis on seatud Euroopa Liidu 2020 energiastrateegias;
  • tahe hinnata oma energia ja energiatarbimise struktuuri hetkeolukorda;
  • soov leida rahastust, et rakendada meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks, nt luua taastuvenergia projekte;
  • soov uuendada oma SEAP-e.

MIS KASU SAAB OMAVALITUSUS?

Kohalikul tasandil kliimamuutuste vastu võitlemine

Kavandamise ja rakendamise etappides aitab SECAP tõsta üldsuse teadlikkust kliimakriisist ja energiatõhususest. See on hea võimalus aktiivseks vestluseks kodanike ja kohaliku omavalitsuse vahel. Samal ajal tegeletakse ka eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside emissioone vähendades energiatarbimist ja suurendades taastuvenergia tootmist ja kasutamist.

Tegutse nüüd ja saa kasu!

2019. aastal kinnitas valitsus Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030. See tähendab, et omavalitsused peavad varsti olema valmis looma oma tegevuskava. Asjaga juba varem seotud omavalitsused saavad kasu, kuna nad on protsessiga juba varem tutvunud ning on seega atraktiivsemad investeerimisvõimalused (mis on piiratud ressurss).

Määratlege kohad, kus sekkuda

Tegevuskava annab vallale objektiivse, statistilise ja faktilise ülevaate energiatarbimisest ja kasvuhoonegaaside heitkogustest erinevates sektorites (munitsipaalrajatised, transport jne). See annab reaalse ülevaate omavalitsuse praegusest energeetika ja kliima olukorrast. Lisaks annab SECAP põhjaliku ülevaate omavalitsuse energiatõhususe suurendamise võimalustest ning taastuvenergiapotentsiaalist, luues aluse tulevastele investeeringutele ja hõlbustades omavalitsuse otsuseid isegi lühiajaliselt. Kindlaks tehakse ka kriitilised valdkonnad, kus sekkuda ning sõnastatakse innovatiivsed lahendused toetudes parimatele praktilistele näidetele.

Lihtsam ligipääs toetustele

Euroopa Liidu toetuste puhul on eeliseks see, kui omavalitsustel on energiastrateegia. Selleks, et kandideerida EL toetustele, nt ELENA, Jessica, EU City Facility, H2020 Nutika Linna programm, on vajalik SECAP-i olemasolu. Eeldatavasti on varsti kõikidel omavalitsustel jätkusuutlik energiakava.

Vähenda kulusid

Energiatõhususe meetmed vähendavad hoonete energiakasutust. Kasutades taastuvenergiaallikat, mis on antud regioonile kõige sobilikum, vähenevad nii kohaliku omavalitsuse kui ka kodanike kulud. Tänu SECAP-ile saab kaardistada erinevaid variante, kuidas munitsipaalasutuste, ühistranspordi ja ka vallas tegutsevate ettevõtete energiakasutust vähendada. Seega valmistatakse ette ja rakendatakse energiasäästu projekte, mis edendavad jätkusuutlikkust ja ratsionaalset energiahaldamist.

Jätkusuutlik energiakasutus

Kui omavalitusus katab enamuse oma energiakasutusest kohalikest taastuvenergiaallikatest, suureneb omavalitsuse energiajulgeolek ning sõltutakse vähem imporditavast energiast.

Puhtamad ja elamisväärsemad linnaosad

Mida suurem on energiaportfellis taastuvenergia osakaal, seda vähem paisatakse õhku saasteaineid, sh väikeseid osakesi (nt PM2.5 ), mis on teadaolevalt inimese tervisele kahjulikud. Rohealade suurendamine ja rattateede laiendamine loob meeldivamad elamistingimused.

Liitu meiega

Liitudes Linnapeade paktiga, mis on maailmas üks prestiižikamaid linnaarenduse organisatsioone, on omavalitsus pühendunud eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 55% võrra aastaks 2030.


SAMMUD SECAP-i SUUNAS

Ühinemisprotsessi algus (tahteavaldus)

Registreerimine

Hetkeolukorra kaardistamine ja andmete kogumine

Andmete hindamine, BEI (baseline emission inventory)

Tegevuskava koostamine, et saavutada 55% kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemine aastaks 2030

Lae andmed üles Linnapeade pakti süsteemi


MIS ON ERINEVUSED KESKONNAINVESTEERIGUTE KESKUSE KOHALIKE OMAVALITSUSTE KLIIMA- JA ENERGIAKAVADE NING SEAP JA SECAP VAHEL?

Endise Linnapeade Pakti allakirjutanud, kes tegelevad üksnes energia ja kliimamuutuste leevendamisega, on võtnud kohustuse koostada ja rakendada säästva energia tegevuskava (SEAP) enne 2020. aastat. Uued Linnapeade paktiga liitujad tegelevad lisaks energia- ja kliimamuutuste leevendamisele ka kliimamõjudega kohanemisega ning koostavad ja rakendama säästva energia ja kliima tegevuskava (SECAP), et käsitleda nii kliima leevendamist kui ka kohanemist enne 2030. aastat.
Eesti riikliku kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava jaguneb kaheksaks valdkonnaks, milleks on 1) tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus, 2) maakasutus ja planeerimine, 3) looduskeskkond, 4) majandus sh keskkonnahoidlikud riigihanked ja ringmajandus, 5) biomajandus, 6) kogukond, teadlikkus ja koostöö, 7) taristu ja ehitised ning 8) energeetika ja varustuskindlus. Kohalik kliima- ja energiakava on väga vajalik algatus, kuid kõigile omavalitsustele või omavalitsute gruppidele (maakondlikud kavad) toetusraha ei jätku. Neile kes kava tehtud saavad jääb võimalus riiklikeks investeerigutoetusteks. Riiklik kava on laiemate valdkondadega kui Linnapeade Pakti kava, mis samas on vähem detailsem energiavaldkonna kajastamisel – hetkeolukorra energiakasutuse ja heite ülevaatel ja nende alusel eesmärkide seadmisel. Riiklikutes kavades ei ole ühised indikaatoreid ja seetõttu saavad kavad ilmselt omavahel vähem võrreldavaks ja jälgitavaks kui Linnapeade Pakti alusel koostatud kavad – rääkimata Euroopaülesest võrdlusest, kus Linnapeade Paktiga on liitunud 10 000 omavalitsust. Samuti on vaid riiklikuta kava tehes väiksem ligipääs lõigus lihtsam kandideerida toetustele välja toodud ja teistele Euroopa liidu toetustele, kus SECAP on üheks tingimuseks. Omavalitsusele tulevad energia ja kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise jaoks kasuks nii SECAP kui riiklik kava ning võimalusel tuleks proovida neid integreerida.


KES ME OLEME?

Kesk- ja Ida-Euroopa säästva energia võrgustik (The Central and Eastern European Sustainable Energy Network CEESEN) alustas veebiplatvormina 2016. aastal tänu EL-i rahastatud projektile PANEL 2050. Selle eesmärk on mobiliseerida energiasektoris osalejaid, et tutvustada Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas SECAP-i ning esindada nende huvisid EL-i tasandil. CEESEU projekti tulemusena saab nüüd CEESEN astuda järgmise sammu, et olla organisatsioon, mis suudab oma kogukonnale luua jätkusuutliku tuleviku.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.