CZYM JEST SECAP?

Koncepcja planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) została opracowana przez Porozumienie Burmistrzów Ma on na celu pokazać szczegółowo sytuację energetyczną i emisję gazów cieplarnianych w gminie lub mieście oraz określa działania mające na celu redukcję emisji, zwiększenie efektywności energetycznej i przyjęcie celów w zakresie energii odnawialnej – przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa energetycznego. Plan powinien również oferować adaptacje do zmian klimatu, skupiając się na lokalnych zagrożeniach, takich jak powodzie czy fale upałów.


DLA KOGO?

W Europie do inicjatywy przystąpiło ponad 10 000 władz lokalnych i regionalnych z 57 krajów. Inicjatywa
ta jest istotna dla wszystkich gmin lub miast, które:

  • angażują się w łagodzenie zmian klimatycznych i zwiększanie efektywności energetycznej;
  • chcą pomóc w realizacji celów określonych w strategii energetycznej Unii Europejskiej 2020;
  • chcieliby ocenić swoją aktualną sytuację energetyczną i strukturę zużycia energii;
  • szukają funduszy na wdrożenie działań klimatycznych, takich jak nowe inwestycje w projekty energii odnawialnej;
  • chcą odnowić swoje zobowiązanie lub zaktualizować swoje istniejące PGN.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Lokalna walka ze zmianami klimatu

Na etapie projektowania i wdrażania plan SECAP pomaga w podnoszeniu świadomości społecznej na temat kryzysu klimatycznego i efektywności energetycznej. Stanowi on okazję do aktywnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a samorządami, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia celów redukcji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnej.

Działaj teraz i skorzystaj!

W 2019 r. polski rząd przyjął Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, który stanowi priorytety polskiej
polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. Oznacza to, że wkrótce gminy i miasta i tak będą musiały stworzyć własne plany działania. Prekursorzy odnoszą korzyści, ponieważ są już zaznajomieni z procesem i mogą szybciej realizować możliwości inwestycyjne (które mogą być ograniczone).

Zdefiniuj obszary interwencji

Plan działania zapewnia gminie lub mieście obiektywny, statystyczny i faktyczny przegląd zużycia energii i
emisji gazów cieplarnianych w różnych sektorach (obiekty komunalne, ludność, transport itp.). Daje namacalny obraz aktualnej lokalnej sytuacji ryzyka energetycznego i klimatycznego. SECAP zapewnia również szczegółową ocenę możliwości lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i potencjału energii odnawialnej, stanowiąc w ten sposób podstawę dla przyszłych inwestycji energetycznych i ułatwiając podejmowanie przez gminy/miasta decyzji. Identyfikuje krytyczne obszary interwencji i formułuje innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

Łatwiejszy dostęp do źródeł dofinansowania

W przypadku przetargów na dotacje unijne często zaletą jest posiadanie przez gminę/miasto strategii
energetycznej. Możliwości uzyskania dostępu do kilku bezpośrednich funduszy UE, takich jak EU City Facility, ELENA, Jessica, programy Smart City H2020 wymagają od wszystkich wnioskodawców posiadania planu SECAP. Oczekuje się, że wkrótce wszystkie przetargi miejskie dotyczące efektywności energetycznej i ochrony klimatu będą wymagały strategii zrównoważonego wykorzystania energii.

Zmniejszenie kosztów

Zwiększenie efektywności energetycznej zmniejsza zużycie energii w budynkach. Wykorzystując odnawialne źródła energii, które najlepiej odpowiadają warunkom regionu, można obniżyć koszty ogólne zarówno dla samorządu, jak i dla ludności. SECAP umożliwia lokalizowanie różnych opcji oszczędzania energii dla instytucji miejskich, transportu publicznego i przedsiębiorstw działających lokalnie, a tym samym przygotowanie i realizację projektów energetycznych promujących zrównoważony rozwój i racjonalne gospodarowanie energią.

Zrównoważone wykorzystanie energii

Jeżeli gmina lub miasto pokrywa większość swojego zapotrzebowania na energię z lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii, może zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić się od importu energii.

Czystsze, bardziej przyjazne sąsiedztwo

Im większa rola odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, tym mniej zanieczyszczeń jest uwalnianych do powietrza, w tym małych cząstek (takich jak PM 2,5 ), o których wiadomo, że szkodzą zdrowiu ludzkiemu. Zwiększenie terenów zielonych i stworzenie infrastruktury rowerowej zaowocuje przyjemniejszymi warunkami życia dla mieszkańców.

Dołącz do nas

Przystępując do Porozumienia Burmistrzów, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji rozwoju miejskiego na świecie, gmina/miasto zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Ponad 80 polskich gmin i miast stworzyło już swoje strategie klimatyczne i może teraz czerpać korzyści z otrzymania wsparcia od Komitetu Komunikacji.


KROKI W KIERUNKU SECAP

Rozpoczęcie procesu akcesyjnego (list intencyjny)

Rejestracja

Identyfikowanie aktualnej sytuacji i gromadzenie danych

Ocena danych, przygotowanie inwentaryzacji

Stworzenie planu działania w celu osiągnięcia 55% redukcji do 2030 r.

Przesłanie danych do systemu Porozumienia Burmistrzów


JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PGN, SEAP I SECAP?

Sygnatariusze dawnego Porozumienia Burmistrzów dotyczącego wyłącznie energii i łagodzenia zmian klimatu zobowiązali się do przygotowania i wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przed 2020 r. Sygnatariusz nowego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zobowiązuje się obecnie do przygotowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), mający na celu łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich przed 2030 r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obowiązują jedynie do 2020r. i muszą być zaktualizowane, aby opisywać sytuację do 2030r., uwzględniając działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu.


KIM JESTEŚMY?

Sieć Na Rzecz Zrównoważonej Energii w Europie Środkowej i Wschodniej (The Central and Eastern Europe Sustainable Energy Network – CEESEN) została uruchomiona jako platforma internetowa w 2016 r. w wyniku finansowanego przez UE projektu PANEL 2050. Jej celem jest zmobilizowanie różnych podmiotów energetycznych do rozpowszechniania planów SECAP w regionie Europy Środkowo- Wschodniej i reprezentowania ich interesów na poziomie UE. W wyniku projektu CEESEU, projekt CEESEN jest teraz w stanie zrobić krok do przodu i stać się prawdziwą organizacją samą w sobie, aby wspierać sieć w celu projektowania zrównoważonej przyszłości dla swoich społeczności.

Documents

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.