CO JE TO SECAP?

Koncepci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) vypracoval Pakt starostů a primátorů. Je navržen tak, aby poskytl podrobný přehled o energetické situaci a emisích skleníkových plynů v obci, definoval kvantifikovatelná opatření ke snížení emisí, určil opatření v oblasti energetické účinnosti a přijal cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To vše při současném řešení otázek energetické chudoby. Akční plán by také měl nabídnout proveditelná opatření pro přizpůsobení se změně klimatu se zaměřením na místní rizika, jako jsou povodně nebo vlny veder.


PRO KOHO?

V Evropě se k iniciativě připojilo více než 10 000 municipalit a regionů z 57 zemí. Iniciativa je vhodná pro všechny obce, které:

  • se zavázaly ke zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti;
  • chtějí přispět k dosažení cílů stanovených v energetické strategii Evropské unie do roku  2020;
  • chtějí posoudit svou současnou energetickou situaci a strukturu spotřeby energie;
  • hledají finanční prostředky na realizaci opatření v oblasti klimatu, jako jsou například nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie;
  • chtějí obnovit své závazky nebo aktualizovat své SEAP, tedy Akční plány udržitelné energetiky, které prozatím neobsahují část adaptace na změnu klimatu. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO OBEC?

Boj proti změně klimatu na místní úrovni

Ve fázi návrhu a realizace pomáhá SECAP zvyšovat povědomí veřejnosti o klimatické nouzi a energetické účinnosti. Představuje aktivní komunikační příležitost mezi obyvateli a místními samosprávami a zároveň přispívá k dosažení cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím snižování spotřeby energie a růstu výroby a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jednejte nyní a získejte výhodu!

V roce 2020 schválila Vláda České republiky Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který stanoví priority energetické a klimatické politiky České republiky na období 2021 – 2030 s výhledem do roku 2050. To znamená, že obce budou brzy také tvořit vlastní akční plány. Obce, které vypracují své akční plány dříve, budou již obeznámené s procesem jejich tvorby a mohou dříve přilákat investiční příležitosti (které mohou být omezené).

Definujte své body zájmu.

Akční plán poskytuje obci objektivní, statistický a věcný přehled o spotřebě energie a emisích skleníkových plynů v různých sektorech (obecní majetek, obyvatelstvo, doprava atd.). SECAP poskytuje přehled o současné situaci obce v oblasti energetiky a klimatických rizik. SECAP rovněž poskytuje podrobné posouzení možností zlepšení energetické účinnosti obce a potenciálu obnovitelných zdrojů energie, čímž poskytuje základ pro budoucí investice do energetiky a usnadňuje rozhodování obce i v krátkodobém horizontu. Identifikuje kritická místa a formuluje inovativní řešení s využitím osvědčených postupů.

Snadnější přístup ke grantům

V případě výběrových řízení na dotace Evropské unie je často výhodou, pokud má obec vypracovanou energetickou strategii. Možnosti přístupu k několika přímým fondům EU, jako jsou EU City Facility, ELENA, Jessica, programy H2020 Smart City, vyžadují, aby všichni žadatelé měli SECAP. Očekává se, že brzy budou všechny obecní tendry týkající se energetické účinnosti a ochrany klimatu vyžadovat udržitelnou energetickou strategii.

Snížení nákladů

Energeticky účinná opatření snižují spotřebu energie v budovách. Využitím obnovitelného zdroje energie, který nejlépe vyhovuje podmínkám regionu, lze snížit režijní náklady jak pro místní samosprávu, tak pro obyvatele. SECAP umožňuje zmapovat různé možnosti úspor energie pro obecní instituce, veřejnou dopravu a podniky působící v obci, a připravit a realizovat tak energetické projekty, které podporují udržitelnost a racionální hospodaření s energií.

Udržitelné využívání energie

Pokud obec pokryje většinu své spotřeby energie z místních obnovitelných zdrojů energie, může zvýšit svou energetickou bezpečnost a stát se nezávislejší na dovozu energie.

Čistší a obyvatelnější čtvrti

Čím větší je podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, tím méně znečišťujících látek se uvolňuje do ovzduší, včetně tuhých znečisťujících částic (např. PM2,5), o nichž je známo, že poškozují lidské zdraví. Zvětšování zelených ploch a rozšiřování cyklostezek povede k příjemnějším životním podmínkám.

Zapojte se do dění

Připojením k Paktu starostů a primátorů, jedné z nejprestižnějších organizací pro rozvoj měst na světě, se obec zavazuje snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55%.


KROKY K SECAPU

Zahájení procesu přistoupení k Paktu starostů a primátorů (dopis o záměru)

Registrace

Mapování současné situace a sběr dat

Vyhodnocení dat, příprava základní emisní bilance

Vytvoření akčního plánu k dosažení 55% snížení do roku 2030

Nahrání dat do systému Paktu starostů a primátorů


KDO JSME?

Síť pro udržitelnou energii ve střední a východní Evropě (CEESEN) vznikla jako online platforma v roce 2016 v rámci projektu PANEL 2050 financovaného EU. Jejím cílem je mobilizovat různé energetické subjekty k šíření SECAP v regionu střední a východní Evropy a zastupovat jejich zájmy na úrovni EU. V důsledku projektu CEESEU je nyní CEESEN schopen pokročit a stát se skutečnou samostatnou organizací, která bude podporovat své členy při navrhování jejich udržitelné budoucnosti.


WHO ARE WE?

The Central and Eastern Europe Sustainable Energy Network (CEESEN) started as an online platform in 2016 as a result of an EU-funded PANEL 2050 project. Its aim is to mobilize different energy actors to spread SECAPs in the CEE region and represent their interests at the EU level. As a result of the CEESEU project, CEESEN is now able to step ahead and become a true organization in its own right to support the network to design a sustainable future for their communities.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.