KAS IR SECAP?

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) koncepciju ir izstrādājis Pilsētu mēru pakts. Tā ir izstrādāta, lai sniegtu detalizētu pārskatu par pašvaldības situāciju enerģētikas jomā un SEG emisijām, kā arī definētu skaitliski izmērāmus pasākumus emisiju samazināšanai, energoefektivitātes pasākumus un pieņemtu atjaunojamās enerģijas mērķus, vienlaikus risinot enerģētiskās nabadzības jautājumus. Tai ir arī jāpiedāvā dzīvotspējīgi pielāgošanās risinājumi klimata pārmaiņām, koncentrējoties uz vietējiem riskiem, piemēram, plūdiem vai karstuma viļņiem.


KAM?

Eiropā iniciatīvai ir pievienojušās vairāk nekā 10 000 vietējās un reģionālās pašvaldības no 57 valstīm. Iniciatīva ir svarīga visām pašvaldībām, kuras:

  • ir apņēmušās mazināt klimata pārmaiņas un paaugstināt energoefektivitāti;
  • vēlas palīdzēt sasniegt mērķus, kas noteikti Eiropas Savienības Enerģētikas stratēģijā 2020. gadam;
  • vēlas novērtēt savu pašreizējo enerģētisko stāvokli un enerģijas patēriņa struktūru;
  • meklē finansējumu tādu klimata pasākumu īstenošanai, kā jauni atjaunojamās enerģijas projekti;
  • vai arī vēlas atjaunot saistības/atjaunināt savus Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus (SEAP).

KĀDI IR IEGUVUMI PAŠVALDĪBAI?

Cīņa pret klimata pārmaiņām vietējā līmenī

Izstrādes un īstenošanas posmā SECAP palīdz palielināt sabiedrības informētību par ārkārtas situāciju klimata jomā un energoefektivitāti. Tas sniedz iespēju aktīvai saziņai starp iedzīvotājiem un pašvaldībām, vienlaikus palīdzot sasniegt siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķus, samazinot enerģijas patēriņu un palielinot atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu.

Rīkojieties tūlīt un izmantojiet izdevību!

2020. gadā Latvijas valdība pieņēma Latvijas Valsts Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam, kurā noteiktas Latvijas enerģētikas un klimata politikas prioritātes līdz 2030. gadam un kura mērķis ir kļūt oglekļa neitrāliem līdz 2050. gadam. Tas nozīmē, ka drīzumā pašvaldībām būs jāizstrādā savi rīcības plāni. Ieguvēji būs tie, kas ātrāk uzsāks darbu pie šī plāna, jo viņi jau būs pazīstami ar šo procesu, un varēs ātrāk piesaistīt investīcijas (kas var būt ierobežotas).

Noteikt intervences punktus

Rīcības plāns sniedz pašvaldībai objektīvu, statistisku un faktisku pārskatu par enerģijas patēriņu un SEG emisijām dažādās nozarēs (pašvaldības iekārtās, iedzīvotāju skaitā, transportā u.c.). Tas sniedz priekšstatu par pašreizējiem riskiem pašvaldības enerģētikas un klimata situācijā. SECAP sniedz arī detalizētu novērtējumu par pašvaldības energoefektivitātes iespējām un atjaunojamās enerģijas potenciālu, tādējādi nodrošinot pamatu turpmākām investīcijām enerģētikā un atvieglojot pat īstermiņa lēmumu pieņemšanu pašvaldībā. Tajā ir noteikti būtiski intervences punkti un formulēti novatoriski risinājumi, izmantojot labo praksi.

Vieglāka piekļuve finansējumam

Eiropas Savienības dotāciju konkursu gadījumā bieži vien tā ir priekšrocība, ja pašvaldībai ir enerģētikas stratēģija. Lai varētu piekļūt vairākiem tiešajiem ES fondiem, piemēram, ES Pilsētas līgumam, ELENA, Jessica, H2020 Smart City programmām, visiem pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt SECAP. Paredzams, ka drīzumā visos pašvaldību konkursos par energoefektivitāti un klimata aizsardzību būs nepieciešama ilgtspējīgas enerģētikas stratēģija.

Samazināt izmaksas

Energoefektivitātes pasākumi samazina ēku enerģijas patēriņu. Izmantojot atjaunojamo enerģijas avotu, kas vislabāk atbilst reģiona apstākļiem, pieskaitāmās izmaksas var samazināt gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem. SECAP ļauj kartēt dažādas enerģijas taupīšanas iespējas pašvaldības iestādēm, sabiedriskajam transportam un uzņēmumiem, kas darbojas pašvaldībā, tādējādi sagatavojot un īstenojot enerģētikas projektus, kas veicina ilgtspēju un racionālu enerģijas apsaimniekošanu.

Ilgtspējīga enerģijas izmantošana

Ja pašvaldība lielāko daļu enerģijas patēriņa sedz no vietēji pieejamiem atjaunojamiem enerģijas avotiem, tā var palielināt savu energoapgādes drošību un kļūt neatkarīgāka no enerģijas importa.

Tīrāka dzīvesvide

Jo lielāka ir atjaunojamo enerģijas avotu nozīme enerģijas avotu struktūrā, jo mazāk piesārņojošo vielu nonāk gaisā, ieskaitot sīkas daļiņas (piemēram, PM2.5), kuras, kā zināms, kaitē cilvēka veselībai. Zaļās telpas un velosipēdu ceļu paplašināšana radīs patīkamākus dzīves apstākļus.

Pievienoties lokam

Pievienojoties Pilsētu mēru paktam, kas ir viena no prestižākajām pilsētu attīstības organizācijām pasaulē, pašvaldība ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55%. Vairāk nekā 10 Latvijas pašvaldības jau ir izstrādājušas savas klimata stratēģijas un tagad var gūt labumu no KLP atbalsta.


SOLIS PRETĪ SECAP

Pievienošanās procesa sākums (nodomu vēstule)

Reģistrācija

Pašreizējās situācijas kartēšana un datu ievākšana

Datu novērtēšana, BEI inventūras sagatavošana

Rīcības plāna izstrāde, lai līdz 2030. gadam panāktu 55% samazinājumu

Datu augšupielāde Pilsētu mēru pakta sistēmā


KĀDA IR ATŠĶIRĪBA STARP SEAP UN SECAP?

Iepriekšējā Pilsētu mēru pakta, kas pievērsās tikai enerģijas un klimata pārmaiņu mazināšanai, parakstītāji apņēmās sagatavot un īstenot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) līdz 2020. gadam. Jaunā Pilsētu mēru pakta klimata un enerģētikas jomā parakstītājs tagad apņemas sagatavot un īstenot Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu (SECAP), lai līdz 2030. gadam risinātu gan klimata pārmaiņu mazināšanas, gan pielāgošanās jautājumus.


KAS MĒS ESAM?

Centrāleiropas un Austrumeiropas Ilgtspējīgas enerģijas tīkls (CEESEN) sāka darboties kā tiešsaistes platforma 2016. gadā kā rezultāts ES finansētam projektam PANEL 2050. Tā mērķis ir mobilizēt dažādus enerģētikas dalībniekus, lai veicinātu SECAP attīstību Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā un pārstāvētu intereses ES līmenī. “CEESEU” projekta rezultātā CEESEN tagad var spert soli uz priekšu un kļūt par pilntiesīgu organizāciju, kas rada sadarbības un atbalsta tīklu ilgtspējīgas kopienu nākotnes veidošanai.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.