Защо да се присъединя към ЦИМУЕ?

ЦИМУЕ (Централата и Източно европейска мрежа за устойчива енергия) е широка мрежа от организации и лица от правителства, научни институти, НПО и бизнес организации с дълбоки познания и опит то следните теми:
  • Енергийна политика
  • Ангажиране на заинтересованите страни
  • Застъпничество
  • Финансиране
Онлайн платформата на мрежата е мястото, където всички членове могат да срещат бъдещи партньори, да търсят възможности за финансиране, да създават и участват в обучения в сферата на техните интереси. Членството в мрежата е безплатно. Регистрация тук.

Какво представлява Панел 2050?

Панел 2050 е проект финансиран от Европейската програма за изследвания и научни иновации Хоризонт 2020 за ниско-въглеродни общности в Европа до 2050. Проектът се изптлнява от партньори от 11 европейски държави. Основната му цел е да подпомогне ЦИЕ в прехода към нисковъглеродна икономика с подкрепата на местните заинтересовани страни. В рамките на този проект беше създадена Централно и Източноевропейската мрежа за устойчива енергия (ЦИМУЕ), която да обедини различни участници в енергетиката, за да се справи с предизвикателствата на устойчивото развитие в страните от ЦИЕ и постсъветските страни.
Нашето мото: Присъединете се към нисковъглеродната общност в Централна и Източна Европа!
Пътни карти за 2050
Пътните карти са практическите документи, които трябва да бъдат разработени от всеки регион или част от общността на мрежата ЦИМУЕ, за да се постигнат целите, определени в Енергийната стратегия на Европейския съюз до 2050 г.. Те ще бъдат придружени от стратегически важните "Енергийни визии" заедно с ръководство за изпълнение, което стъпка по стъпка да обясни "Плана за действие". Ролята на ЦИМУЕ в този процес е да улесни широкото участие на заинтересованите страни, като по този начин създаде култура на отговорност в общността за енергийното си бъдеще. За да научите повече, регистрирайте се на адрес https://ceesen.org и ще получите достъп до всички обучения, проекти и документи.
Работа със заинтересованите страни в Панел 2050
ПАНЕЛ 2050 разработи специален подход за ангажиране на заинтересованите страни в процеса на дългосрочно енергийно планиране. Методологията на процеса включва елементи от комуникацията, управление на идентичността и популяризиране на резултатите. С помощта на експертен екип на партньорите по проекта, се разви капацитет за успешенo ангажиране: как да се създават и поддържат успешни бизнес взаимоотношения, да се отправят правилните послания, да се създава вдъхновяваща работна среда за съвместните срещи и т.н. За да станете част от мрежата на ЦИМУЕ и процеса на ангажиране на заинтересованите страни, регистрирайте се нав Конференцията за енергиен преход в Централна и Източна Европа 2017 или се свържете с партньор на проекта във вашата страна.
Подкрепа за пионерите
Панел 2050 подкрепя местните заинтересовани страни да станат лидери в процеса на енергийния преход в своята общност или с други думи - да станат пионери. Хората и организациите с голям интерес към темите за устойчива енергетика и транспорт получават учебни материали и обучения, а мрежата ЦИМУЕ им предлага място за създаване на нови контакти. Потърсете повече информация на адрес: https://ceesen.org
Обучения
От началото на 2017 г. насам Панел 2050 предлага поредица от програми за обучение на местно ниво за увеличаване на капацитета на предшествениците. Програмата е насочена към застъпничество за устойчива енергия и включва четири основни елемента: застъпничество и изготвяне на политики, възобновяема енергия, управление на енергията и социални иновации. Регистрирайте се на адрес https://ceesen.org и намерете обучения във вашата страна (платформата ЦИМУЕ е на 12 езика).

Нашите постижения


[ceesen_partners]